ceturtdien , 18 augusts 2022
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Nolikums skatei GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ ‘2012’

Nolikums skatei GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ ‘2012’

NOLIKUMS

SKATEI GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ ‘2012’

(Skate reģistrēta Latvijas Republikas Patentu valdē,

Valsts preču zīmju reģistrs Nr. M 60685)

1. Skates mērķis

1.1. Apzināt un popularizēt sabiedrībā Latvijas laikmetīgās būves.
1.2. Propagandēt progresīvās būvniecības tehnoloģijas.
1.3. Veicināt Latvijas kvalitatīvas būvniecības attīstību.
1.4. Noteikt relatīvi labākos būvniecības sasniegumus Latvijā.
1.5. Skates rezultātus publicēt Latvijas presē un citos izdevumos.
1.6. Reklamēt uzvarējušās būvfirmas un projektēšanas birojus.

2. Skates nominācijas
Konkurss-skate norisinās šādās nominācijās:

Galveniem būvuzņēmējiem:
2.1. Jaunbūve
2.2. Rekonstrukcijas objekts
2.3. Restaurācijas objekts
2.4. Inženierbūve
2.5. Renovācija (t.sk. Energoefektivitātes paaugstināšana)
2.6. Publiskās ārtelpas objekts
Darbuzņēmējiem:

2.7. Santehnikas darbi (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, vēdināšana, u.c.)
2.8. Elektromontāžas darbi

3. Skates īpašie kritēriji

3.1. Darbu kvalitāte.
3.2. Jaunu tehnoloģiju pielietošana.
3.3. Atsauksmes no pasūtītāja (pievienojamas obligāti).

4. Organizētāji – biedrība Latvijas Būvnieku asociācija

5. Termiņi, norise

5.1. Pretendentu iesniegumi iesniedzami ne vēlāk kā līdz 2013.gada 24.janvārim plkst. 16.00, LBA birojā, Skolas ielā 21 – 201.kab., Rīgā.

5.2. Skates komisija strādā līdz 2013.gada 7.martam.
5.3. Laureātu apbalvošana notiek 2013.gada 22.martā LBA kopsapulcē.

6. Skates dalībnieki
Objektus skatei izvirza:

* Latvijā Būvkomersantu reģistrā reģistrēti būvuzņēmēji
* nozares sabiedriskās organizācijas
* pasūtītāji
* projektētāji

* pašvaldības

7. Skates komisijas sastāvs

7.1. Locekļu skaits – 13, un tie ir:
Mārcis Nikolājevs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents, komisijas priekšsēdētājs,
Mārtiņš Straume, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs,
Andris Kronbergs, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs,
Ilze Oša, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore,
Ilze Prūse, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata politikas un tehnoloģiju departamenta direktore,
Kaspars Dzenis, Latvijas pilsētu savienība, Skrundas novada Būvvaldes vadītājs
Jānis Kalviņš, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors,
Juris Dambis, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs,
Egils Dzelzītis, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības prezidents,
Vilnis Krēsliņš, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs,
Zigmārs Brunavs, Latvijas ceļu būvētājs izpilddirektors,
Leonīda Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors,
Agrita Lūse, žurnāla “Latvijasa būvniecība” galvenā redaktore.

7.2. Komisijas sastāvu apstiprina LBA valde,
7.3. Komisijas priekšsēdētājs Mārcis Nikolājevs, LBA prezidents,
7.4. Katram komisijas loceklim ir vienas balss tiesības,
7.5. Komisijas locekļi, kuru firmas iesniegušas objektus skatei, šo objektu izvērtēšanā nepiedalās.

8. Apbalvojumi

8.1. Biedrības LBA diploms, kurā minēts būvfirmas vadītājs jeb līgumsabiedrībām katras firmas pilnvarotā persona, darbuzņēmēju firmu nosaukumi, projekta autors, objekta nosaukums un iegūtā vieta par labāko darbu kādā no skates nominācijām,
8.2. Pasūtītājam par objektu, kas ieguvis pirmo vietu kādā no nominācijām – plāksne un diploms, ka objekts atzīts par gada labāko kādā no nominācijām. Otrās un trešās vietas ieguvējiem objektiem – diplomi.
8.3. Gadskārtējā balva attiecīgās nominācijas pirmajām trim vietām. Īpašos gadījumos piešķir veicināšanas balvas.
8.4. Būvuzraugam par objektu – diploms
8.5. Biedrībā LBA sastāvošajām darbuzņēmēju firmām, kuras piedalījušās objekta būvniecībā- diploms.

8.6. Vislabāk noformēto konkursa materiālu iesniedzējam – atzinības raksts.

8.7. Asociētam galvenajam būvuzņēmējam kas skatei iesniegtā objekta būvniecībai piesaistījis vislielāko skaitu darbuzņēmējus no LBA biedriem – atzinības raksts.

9. Iesniedzamie materiāli (obligāti katram skatei iesniegtajam objektam materiāli jānoformē atsevišķi)

9.1. Pieteikums skatei (uz iesniedzēja veidlapas)
9.2. Ziņas par objektu (uz nolikumam pievienotās veidlapas, veidlapa obligāti iesniedzama arī elektroniskā formātā –CD):
*atrašanās vieta
*projekta autors vai autori
*galvenais būvuzņēmējs vai līgumsabiedrība
*objekta būvuzrauga pilns vārds, uzvārds un kontakttālrunis
*darbuzņēmēji
*objektu raksturojoši lielumi
*objekta izmaksas latos
*būvniecības ilgums mēnešos
*akts par būves nodošanu ekspluatācijā (kopija)
*atsauksmes (obligāti jābūt vismaz vienai atsauksmei)
*var papildināt ar foto un video materiālu (fotogrāfijas obligāti pievienojamas arī digitālā formā).
9.3. Skatei var izvirzīt objektus, kuri nodoti ekspluatācijā attiecīgajā kalendārajā gadā.
(pieņemšanas akta parakstīšanas datums 2012. gads)
9.4. Skates dalībnieki ir tiesīgi balvu pasniegšanas ceremonijas laikā organizēt papildus demonstrācijas, ko iepriekš saskaņo ar skates organizētāju.

9.5. Skatei iesniegtie materiāli netiek atdoti atpakaļ.

9.6. Skatei iesniegtos materiālus, t.sk. vizuālos LBA drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem, pasākumos, kas nav virzīti uz peļņas gūšanu.

10. Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar balvu, metāla plāksnīšu un diplomu izgatavošanu, darbu žūrijas komisijas sēdēs, izbraukumus pa objektiem to apskatei, u.c., pretendents
kopā ar skates materiāliem iesniedz apmaksātu rēķina kopiju – LBA
biedri Ls 200, pārējie Ls 500 (par katru skatei izvirzīto objektu). Rēķini saņemami LBA birojā Skolas ielā 21 – 201.kab., Rīgā.
Pārskaitījuma rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Būvnieku asociācija”, Reģ.Nr. 40008015589, Swedbank, SWIFT HABA LV22, Konta Nr. LV86HABA000140J046874.
LBA valde

Nolikums Word formātā

.

--> -->