pirmdien , 25 jūnijs 2018
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | LBA Statūti

LBA Statūti

BIEDRĪBAS ” LATVIJAS BŪVNIEKU ASOCIĀCIJA” STATŪTI

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2005.gada 30. jūnijā

ar Nr40008015589

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Būvnieku asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

1.2.Biedrības saīsinātais nosaukums-LBA

1.3.Biedrības nosaukums angļu valodā ir: „Latvian Association of Construction Constractors” (saīsināti LACC)

 

2.nodaļa. Biedrības statuss.

2.1. Biedrība ir būvniecības nozarē darbojošos juridisko un fizisko personu apvienība, kas nacionālā līmenī nodarbojas ar jautājumiem, kas aprakstīti šo statūtu 3.nodaļā „Biedrības mērķi”.

2.2. Biedrībai ir sava simbolika ( ģerbonis, logotips, karogs, nozīme, u.c.).

2.3. Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3.nodaļa. Darbības mērķi, uzdevumi un metodes.

 

3.1. Biedrības mērķis ir:

3.1.1. Biedrības darbības mērķis ir saskaņot un aizsargāt savu biedru intereses būvniecības nozares darba tirgū, ekonomikas jautājumos un attiecībās starp darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī attiecībās ar pasūtītāju;

3.1.2. sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu būvniecībā, kvalifikācijas pilnveidošanu atbilstoši sabiedrības vajadzībām;

Sekmēt biedru ētisko izaugsmi un estētisko zināšanu papildināšanu.
3.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:
3.2.1. aktīva piedalīšanās nozares attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādāšanā;
3.2.2. aktīva piedalīšanās nozares speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas un stratēģijas izstrādāšanā;
3.2.3. piedalīties nozares normatīvo aktu, tajā skaitā būvniecības konkursu noteikumu sagatavošanā, pilnveidošanā, kā arī sekot to izpildei, cik tālu atļauj likumdošana;
3.2.4. priekšlikumu izstrādāšana Būvniecības Padomei par valstiski svarīgu būvju projektēšanas, būvniecības un finansēšanas organizēšanu;
3.2.5. . biedrības biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts varas un pārvaldes orgānos, attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām, . Biedrības un tās biedru pilnvarota pārstāvēšana tiesu procesos;
3.2.6. sniedz juridisko palīdzību un konsultācijas biedrības biedriem;
3.2.7. biedrības biedru aizsardzība pret negodīgu konkurenci;
3.2.8. ražošanas un saimnieciskās progresīvās pieredzes sistematizācija un rekomendācija biedrības biedriem;
3.2.9. nozares tirgus izpētes organizēšana un attiecīgu ieteikumu izstrādāšana;
3.2.10.piedalīšanās dažādos pasākumos, lai popularizētu Biedrības biedru darbu un celtu to prestižu Latvijā un ārzemēs.
3.3. Biedrības darba metodes ir:
3..3.1. . Biedrība  organizē profesionālo apmācību, seminārus, izstādes un citus pasākumus, kas saistīti ar būvniecības kvalitātes celšanu un nozares darbības propagandu, kā arī citus līdzīgus pasākumus;
3.3.2. Biedrība koordinē savu darbību ar citām sabiedriskajām organizācijām Latvijas Republikā, kā arī ar būvniecības nozaru asociācijām ārzemēs;
3.3.3. Biedrība izdod informatīvus materiālus par savu darbību, bukletus, katalogus, reklāmu u.c. Kā arī ar savu darbību saistītus normatīvos materiālus, Ētikas kodeksu, Gada labākā būve Latvijā nolikumu u.c.

3.4. Lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, LBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības:

3.4.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu, mantiskās un nemantiskās tiesības;

3.4.2. rīkot profesionālus konkursus un piedalīties žūriju komisijās;

3.4.3. piedalīties būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izstrādē.

3.5. LBA var būt kā prasītāja un atbildētāja jebkura veida tiesā ar visām procesuālajām tiesībām un pienākumiem. Jautājumos, kas saistīti ar LBA darbības mērķiem, tā bez īpaša pilnvarojuma var griezties valsts un pašvaldību institūcijās un tiesā, lai aizstāvētu savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses

4. nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

4.1. Par Biedrības biedru var būt Latvijā reģistrētie būvuzņēmēji, būvindustrijas uzņēmumi, projektēšanas organizācijas un sertificētas fiziskas personas, kuras darbojas būvniecības nozarē un kuras regulāri kārto savas saistības ar Biedrību.
4.2. Lai kļūtu par Biedrības biedru, Biedrības Valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums.
4.3 Biedrības Valde izskata iesniegumu tuvākajā Valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.
4.4. Ja Biedrības Valde ir uzņēmusi iesniedzēju par biedru, tam jāsamaksā iestāšanās maksa un biedru nauda par pirmo laika periodu.
4.5. Biedrības Valde var izslēgt biedru Biedrības, ja viņš pārkāpj šos statūtus vai ar savu darbību kaitē Biedrības interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams. Šajā gadījumā iestāšanās iemaksa un biedru nauda netiek atmaksāta.

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, ne vēlāk kā mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.7.1. biedrs vairāk kā 10 dienas ir nokavējis iestāšanās naudas vai ceturkšņa biedra naudas maksājumus;

4.7.2. biedrs nepilda Kopsapulces un Valdes lēmumus;

4.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības

4.7.4. ar savu darbību kaitē Biedrības interesēm, tās mērķu sasniegšanai;

4.7.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Šādā gadījumā izslēgtajam biedram viņa samaksātā iestāšanās maksa un ceturkšņa biedra nauda netiek atmaksāta.

5.nodaļa.  Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē šajos statūtos noteiktā kārtībā;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās vai politiskās organizācijās;
5.1.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu. Šajā gadījumā iestāšanās iemaksa un biedru nauda netiek izmaksāta.
5.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
5.2.1. ievērot šos statūtus un pildīt Kopsapulces un Valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra maksu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā.

5.2.5. ievērot Ētikas kodeksu.

6.nodaļa.  Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.   

6.1. Biedrības līdzekļus veido:
6.1.1. Biedrības  biedru iestāšanās un biedru maksas;
6.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
6.1.3. ienākumi no Biedrības uzņēmējdarbības;
6.1.4 Biedrības biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
6.1.5. citi atļauti ienākumi.
6.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti:
6.2.1. Biedrības mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
6.2.2. Biedrības darbinieku algošanai;
6.2.3. citu uzdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
6.3. Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi ir nepietiekami kāda Biedrības uzdevumiem atbilstoša pasākuma realizēšanai, tā biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī pasākuma realizācijai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs. Valde var šos līdzekļus izmantot vienīgi attiecīgā uzdevuma realizēšanai.
6.4. Par Biedrības līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild kopīgi Valdes locekļi, bet par kontroli – revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā..

7.nodaļa.  Pārvaldes struktūra.

7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru Kopsapulce (tālāk tekstā – ”Kopsapulce”), pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija – Valde .

7.2. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revidējošā institūcija ir revīzijas komisija (tālāk tekstā – ”Revīzijas komisija” ).
K o p s a p u l c e.
7.3. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce.
7.4. Kopsapulces var būt kārtējās un ārkārtas. Kārtējās Kopsapulces sasauc Valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā un ne vēlāk, kā līdz 31.martam.
7.5. Ārkārtas Kopsapulces sasauc Valde pēc savas iniciatīvas, kā arī gadījumos, ja to pieprasa Revīzijas komisija vai viena desmitā daļa Biedrības biedru.
7.6. Sapulču sasaukšanu Valde izziņo rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai Biedrības biedri ziņu par Kopsapulces sasaukšanu saņemtu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Kopsapulces noturēšanas dienas.
7.7. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse Biedrības biedru.
7.8. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, pēc divām nedēļām tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce, kura ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 biedri.
7.9. Lēmumus Kopsapulce pieņem atklāti balsojot. Kopsapulce var pieņemt lēmumu par atsevišķu jautājumu izlemšanu aizklātā balsošanā.
7.10. Kopsapulcē balsstiesības ir visiem tiem biedriem, kas ir nomaksājuši savas biedru maksas un nav parādu par iepriekšējiem mēnešiem.
7.11. Katram Biedrības biedram Kopsapulcē ir viena balss, kuru pārstāv firmas vadītājs vai viņa rakstiski pilnvarota persona.
7.12. Lēmumus Kopsapulce pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumu par statūtu grozīšanu, Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju, kad ir nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums.
7.13. Tikai Kopsapulce ir tiesīga:
7.13.1. izdarīt grozījumus šajos statūtos;
7.13.2. apstiprināt Biedrības budžetu;
7.13.3. noteikt vienotu biedru iestāšanās maksu un ceturkšņa biedru naudas apmērus;
7.13.4. izdarīt grozījums Biedrības Valdes sastāvā, ievēlēt vai atcelt prezidentu un Revīzijas komisiju;
7.13.5. lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;
7.13.6. lemt par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
7.13.7. izlemt jautājumus, kas saistīti uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) izveidošanu vai dalību tajās;
7.13.8. izlemt citus ar Biedrības darbību saistītus konceptuālus jautājumus.
7.14. Kopsapulce uz trim gadiem ievēl Valdi vienpadsmit cilvēku sastāvā, tajā skaitā prezidentu. Kopsapulce ir tiesīga pirms Valdes pilnvaru termiņa beigām atlaist Valdi, ievēlot jaunu Valdes sastāvu.

 

V a l d e.


7
.15. Biedrības Valde ir pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija, kas sastāv no vienpadsmit valdes locekļiem, tajā skaitā prezidents un filiāļu vadītāji, kuri:

7.15.1. vada Biedrības ikdienas darbu;
7.15.2. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tā līdzekļiem atbilstoši šiem statūtiem;
7.15.3. vadoties no veicamo darbu apjoma, nosaka darbinieku skaitlisko un personālo sastāvu, kā arī darba samaksas apmēru, saskaņā ar apstiprināto budžetu;
7.15.4. sagatavo priekšlikumus par jautājumiem, kurus tiesīga izlemt Kopsapulce;
7.15.5. lemj par citiem jautājumiem, kuri nav Biedrības Kopsapulces kompetencē.
7.16. Valdes sēdes parasti ir atklātas. Valdes sēdes notiek slēgti, ja to pieprasa vairāk kā puse no sēdē klātesošiem Valdes locekļiem
7.17. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī vai ja sasaukšanu pieprasa vismaz puse Valdes locekļu vai prezidents.
7.18. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse Valdes locekļu. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

7.19. Valdes sēdes protokolē, protokolu paraksta visi klātesošie Valdes locekļi. Valdes sēdes protokolā ir jāatzīmē, kā ir balsojis katrs Valdes loceklis.
7.20. Valdes sēdes dienaskārtība tiek izziņota visiem Valdes locekļiem ne vēlāk kā četras dienas pirms sēdes.
7.21. Katrs Valdes loceklis var iesniegt izskatīšanai Valdei jebkuru ar Biedrības darbību saistītu jautājumu. Minētais jautājums rīkojuma projekta veidā rakstiski jāiesniedz Valdei vēlākais sešas dienas pirms Valdes sēdes.
7.22. Valdes loceklis ir tiesīgs iekļaut dienas kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus kārtas, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošajiem Valdes locekļiem. Prezidents ir tiesīgs jautājumus iekļaut Valdes dienas kārtībā ārpuskārtas bez balsošanas par šādu rīcību.
7.23. Ja Valdes sēdē izskatāmos jautājumus nevar izskatīt vienā sēdē vai tie prasa papildus ilgstošu sagatavošanas laiku, tad to izskatīšanas kārtībai tiek sastādīts plāns, ko apstiprina valde.

7.24. Ar valdes lēmumu var izveidot teritoriālās un citas biedrības struktūrvienības.
7.25.Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību sekojoši:

7.25.1. prezidentam ir tiesības pārstāvēt atsevišķi;

7.25.2. katram valdes loceklim tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar sešiem valdes locekļiem.
8.nodala. Darbības revīzija.    
8.1. Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā, kurus ievēlē uz trīs gadiem. Biedrības revīzijas komisijas locekļi nedrīkst būt Valdes locekļi.
8.2. Revīzijas komisijai ir tiesības jebkurā laikā revidēt Biedrības mantu un finansu dokumentus, pārbaudīt Biedrības saimniecisko darbību.
8.3. Revīzijas komisijai savlaicīgi ir jāziņo Valdei par visām atklātajām nepilnībām Biedrības finansiālajā darbībā.
8.4. Pēc gada pārskata sastādīšanas Revīzijas komisija to pārbauda un dod Valdei atzinumu, vai gada pārskats ir pareizi sastādīts, vai tas atbilst likuma un statūtu prasībām un ir balstīts uz attaisnojošiem dokumentiem un vai tas dod skaidru un pareizu ainu par Biedrības finansiālo stāvokli. Šis atzinums tiek nolasīts Valdes sēdē un Kopsapulcē.

9. nodaļa. Biedrības darbības pārtraukšanas kārtība vai reorganizācija.

9.1. Biedrības likvidācija vai reorganizācija notiek saskaņā ar biedru sapulces lēmumu, ja par to nobalsojušas ne mazāk kā 2/3 no Biedrības biedru kopskaita.

9.2.Ja tiek pieņemts, lēmums par Biedrības darbības pārtraukšanu, tad kopsapulce ar savu lēmumu nosaka Biedrības mantas un finansiālo līdzekļu izlietošanas kārtību, kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami Biedrības arhīvu dokumenti, ievēl likvidācijas komisiju, kura darbojas biedru sapulces piešķirto pilnvaru apjomā.

9.3.Informācija par Biedrības darbības pārtraukšanu tiek publicēta masu informācijas līdzekļos.

9.4. Reorganizācija apvienojoties iespējama ar Valdes lēmumu, par apvienošanos nobalsojot vismaz divām trešdaļām no klātesošajiem Valdes locekļiem.

 

 

Pilnvarotais pārstāvis:

 

 

 

 

LBA prezidents:                                                     M.Nikolājevs

 

 

Statūti apstiprināti dalībnieku kopsapulcē Rīgas Latviešu biedrība, Rīgā, Merķeļa 13, 2005.gada 29.aprīlī

 

Statūti ar izmaiņām apstiprināti dalībnieku kopsapulcē Rīgas brīvostas pārvaldē, O.Kalpaka bulvārī 12, Rīgā. 2011.gada 25.martā.

.

--> -->