ceturtdien , 20 jūnijs 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumi | Projekts BUILD UP SKILLS FORCE

Projekts BUILD UP SKILLS FORCE

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektivu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā

Eiropas Savienības programma „Inteliģentā enerģija Eiropai’1 ir atbalstījusi un Latvijā tiek īstenots Build up Skills FORCE projekts, kura ietvaros izstrādās profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei. Lai nostiprinātu šo programmu īstenošanu pieaugušo izglītības sistēmā Latvijā, arī tiks izstrādāti priekšlikumi profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai un pastāvīgai prasmīgu strādnieku pieejamībai būvniecības nozarei, ko nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finansējuma mehānismi.

Projekta ieviešanu vada Rīgas plānošanas reģions un tā partneri ir Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds. Projektu atbalsta atbildīgās ministrijas: Vides aizsardzības un reģionālās atrības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, profesionālās izglītības kompetenču centri visā Latvijā, būvniecības nozares profesionālās asociācijas un uzņēmēji. Projektu īstenos laika posmā līdz 2016.g.aprīlim.

Lai nodrošinātu projekta ieviešanas stratēģisko uzraudzību un ieviešanas atbilstību būvniecības nozares vajadzībām un darbaspēka sagatavošanu energoefektīvu ēku būvniecībai un projekta rezultātu ilgtspēju, projekta ietvaros tiek veidota Projekta partneru komiteja (PPK) , kuras sastāvā ietilpst projekta partneru un galveno ieinteresēto pušu pārstāvji, tādi kā, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija un Latvijas Būvnieku asociācija.

Projekta pamatojums. Eiropas Savienībā jaunu ēku būvniecības un esošo ēku renovācijas jo­mas ilgtermiņa mērķi ir: paaugstināt ēku energoefektivitāti, tuvojoties nulles enerģijas patēri­ņa ēkas rādītājiem; palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēku enerģijas patēriņa segšanai un samazināt CŪ2 emisijas. Latvijas atjaunojamo energoresursu rīcības plānā Latvija ir apņēmusies līdz 2020.gadam panākt, ka 40% no kopējā enerģijas patēriņa apjoma veido atjaunojamie energoresursi. Enerģijas patēriņa samazināšana ēku izmantošanas laikā un atjau­nojamo energoresursu izmantošana enerģijas patēriņa nodrošināšanai ir viens no svarīgāka­jiem faktoriem, lai samazinātu ēku augstā enerģijas patēriņa ietekmi uz apkārtējo vidi un ma­zinātu negatīvās klimata izmaiņas, uzlabotu energoapgādes drošību, konkurētspēju un sagla­bātu zemas enerģijas cenas. Lai paaugstinātu Latvijas ēku energoefektivitāti un sasniegtu iz­virzītos mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, būtisks priekšnoteikums ir būvniecības nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšana. Lai ieguldījumi energo-efektivitātē un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski pamatoti, augsta būvniecības kvalitāte un strādājošo prasmju atbilstība renovācijas un būvniecības projektos ir viens no svarīgākajiem faktoriem.

2013.gada maijā noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ietvaros tika izstrādāts Rīcī­bas plāns būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai. Plāns paredz: pa­augstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020. gada klimata un enerģijas mērķu sasniegšanai, ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes par ZEP ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju, kā arī panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu.

Projekts Build up Skills FORCE turpina Build up Skills Latvija projektā aizsākto un tā ietva­ros tiks izstrādātas divas profesionālās pilnveides programmas energoefektīvu ēku strādnieku prasmju un zināšanu pilnveidei. Lai nostiprinātu šo programmu īstenošanu pieaugušo izglītī­bas sistēmā Latvijā, tiks izstrādāti priekšlikumi profesionālās pilnveides programmu ilgtspē-jai, ko nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finansēšanas mehānismi.

Projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema ener-gopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei.

Galvenie rīcības virzieni:

 • Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde inženierkomunikāciju un no­
  robežojošo konstrukciju energoefektīvai būvniecībai un rekonstrukcijai, kas ietver
  mācību materiālu un metožu izstrādi, 35 mācību vadītāju sagatavošanu piecos Latvi­
  jas reģionos, šo programmu pārbaude īstenojot izmēģinājuma mācību kursu 50 strād­
  niekiem un novērtēšana 400 kontaktstundu apjomā, kā ari šo programmu akreditācija
  un licencēšana sešos profesionālās izglītības kompetenču centros;
 • Priekšlikumu izstrāde profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai Latvijā, ko no­
  drošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finanšu instrumenti.

Plānotie projekta rezultāti.

Būvniecības nozarei Latvijā ir pieejami zinoši un prasmīgi strādnieki, kuri prot praksē
izmantot tehnoloģijas un materiālus energoefektīvu ēku būvniecībai un renovācijai, ko nodrošina divu izstrādāto profesionālās pilnveides programmu mācību materiālu un metožu izstrāde, pārbaude praksē, mācību vadītāju sagatavošana, kas balstīta uz ES labo praksi.

 • Programmas ir licencētas sešos profesionālās izglītības kompetenču centros Latvijā
  un tiek īstenotas pēc projekta beigām.
 • Galvenās iesaistītās puses, kuras atbild par profesionālās pilnveides programmu īste­
  nošanu Latvijā, projekta ietvaros aktīvi sadarbojas un vienojas par ilgtspējīgas sistē­
  mas izveidi – šo programmu normatīvās bāzes un finansēšanas mehānismu izstrādi un
  ieviešanu.
 • Būvniecības sektorā pieaudzis pieprasījums pēc prasmīgiem strādniekiem energoefek-
  tīvu ēku būvniecībā un rekonstrukcijā.

Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions.

Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Lat­vijas Vides investīciju fonds.

Atbalsta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglī­tības un zinātnes ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latgales plānošanas reģions, Lat­vijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Būvmateriālu ražotāju asociācija, SIA “Knauf, Ogres Valsts tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, Profesionālās izglītības kom­petenču centrs “Liepājas Valsts tehnikums”, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums, Daugavpils celtniecības profesionālā vidusskola.

Projektu finansē Eiropas Savienības “Inielligent Energy Europe ” programma.

Projekta kopējais budžets ir 0,48 MEUR un to īsteno no 2013.g.novembra līdz 2016.g.aprīlim.

Kontaktinformācij a:

Sanita Jankovska, Projekta koordinatore, Rīgas Plānošanas reģions,

e-pasts: sanita.iankovska@rpr.gov.lv; tālr. +371 67 559818; www.rpr.gov.lv

Agris Kamenders, Projekta eksperts (Programmu izstrāde), Rīgas Plānošanas reģions,

e-pasts: kamenders@rtu.lv; tālr. +37129145442

.

--> -->