pirmdien , 15 aprīlis 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Projekts VS/2018/0030 „Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos”

Projekts VS/2018/0030 „Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos”

Projekts VS/2018/0030 „Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” tika apstiprināts Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta „Nodarbinātība, sociālie jautājumi un iekļaušana” programmas VP/2017/008 „Informācija, konsultācijas un uzņēmumu pārstāvju līdzdalība” ietvaros 2017.gada beigās.

Projekta mērķis ir veicināt darbinieku iesaistīšanos uzņēmumos ar informācijas, konsultāciju un līdzdalības mehānismiem, ar kuru palīdzību darbinieku pārstāvji var ietekmēt uzņēmumā pieņemtos lēmumus. Projekts plaši aptver galvenos izaicinājumus saistībā ar jauno darbinieku iesaistīšanos un līdzdalību lēmumu pieņemšanā uzņēmumos un arodbiedrībās, ar kuriem saskaras 5 partnervalstis – Latvija, Horvātija, Melnkalne, Bulgārija un Ungārija.

Projektu īsteno šādas organizācijas:

Galvenais partneris: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvija

Partneri: Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība (LBNA), Latvija

Latvijas meža nozares arodbiedrība (LMNA), Latvija

Horvātijas metalurģijas arodbiedrība – Rūpniecības arodbiedrība (SMH-IS), Horvātija

Būvniecības, meža nozares un būvmateriālu nozares darbinieku apvienību federācija (ÉFÉDOSZSZ), Ungārija

Federācija “Būvniecība, rūpniecība un ūdensapgāde” – Podkrepa (FCIW – Podkrepa), Bulgārija

Asociētie partneri: Melnkalnes brīvo arodbiedrību savienība (USSCG), Melnkalne

Latvijas Būvnieku asociācija (LBA), Latvija

Bulgārijas Būvniecības kamera (BCC), Bulgārija

Eiropas informācijas tīkls (EIN), Bulgārija

Ungārijas būvuzņēmēju federācija (EVOSZ), Ungārija

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt jauno darbinieku aktīvu līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumos un arodbiedrībās, organizēt informētības palielināšanas kampaņu jaunajiem darbiniekiem saistībā ar darbinieku līdzdalību un lēmumu pieņemšanu, veicināt jauno arodbiedrību līderu identificēšanu un apmācības, kā arī veicināt jauno darbinieku starptautiskā sadarbības tīkla izveidi.

Paredzētie projekta rezultāti ir šādi:

 • labāka izpratne par problēmām, kas saistītas ar jauniešu līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumos un arodbiedrībās, kā arī esošo problēmu risināšanas iespējām, pateicoties plašai pieredzes un labākās prakses apmaiņai starp projekta partnervalstīm;

 • pašreizējās situācijas uzlabošanas veicināšana saistībā ar jauno darbinieku līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumos un arodbiedrībās, pateicoties informatīvo semināru, jauno arodbiedrību līderu apmācību un informētības uzlabošanas kampaņas ieviešanai;

 • arodbiedrību veiktspējas uzlabošanas veicināšana, piesaistot aktīvus un strādāt gribošus jaunos biedrus un vadītājus;

 • sadarbības veicināšana starp darbinieku un darba devēju organizācijām saistībā ar jauno darbinieku līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumos un arodbiedrībās;

 • sabiedrības izpratnes veicināšana par darbinieku līdzdalību uzņēmumos un arodbiedrībās.

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

 1. Projekta aktivitāšu koordinēšana un īstenošana, kā arī projekta mērķu un rezultātu sasniegšana

 2. Projekta vadības komitejas sanāksmes organizēšana (2018.gada februāris)

 3. Aptaujas īstenošana jaunajiem arodbiedrību biedriem/jaunajiem darba ņēmējiem par līdzdalību un lēmumu pieņemšanu (2018.gada februāris – maijs)

 4. Informatīvo materiālu izstrāde un informētības palielināšanas kampaņas īstenošana (2018.gada aprīlis – oktobris)

 5. Starptautiskās apaļā galda sanāksmes/pieredzes apmaiņas vizītes partnervalstu pārstāvjiem (2018.gada aprīlis – novembris)

 6. “Jaunā aktīvā darba ņēmēja rokasgrāmatas” izstrāde (2018.gada aprīlis – oktobris)

 7. Informatīvo semināru īstenošana partnervalstīs jaunajiem darba ņēmējiem/studentiem par līdzdalības jautājumiem (2018.gada aprīlis – 2019.gada janvāris)

 8. Jauno arodbiedrību līderu starptautisko apmācību programmas izstrāde (2018.gada oktobris – 2019.gada februāris)

 9. Jauno arodbiedrību līderu starptautisko apmācību organizēšana un īstenošana (2019.gada marts – maijs)

 10. Projekta noslēguma starptautiskās konferences organizēšana (2019.gada aprīlis – jūnijs)

Projekta ilgums: 2018.gada janvāris – 2019.gada jūnijs

Projekta budžets: 300 401,00 EUR

Sekojiet mums arī Twitter (@InvolveYouthEU) un Facebook (@YouthWorkersInvolvement)

Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

.

--> -->