pirmdien , 15 aprīlis 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumi | Projekts “Build Up Skills – Latvija”

Projekts “Build Up Skills – Latvija”

Uzdevumi, kas Latvijai jāveic energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, ir vieni no svarīgākajiem, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus enerģētikas un klimata jomā. Ēkas ir materiālu un enerģiju ietilpīgas inženierbūves, kā arī lielākie gala enerģijas patērētāji. Latvijas atjaunojamo energoresursu rīcības plānā Latvija ir apņēmusies sasniegt mērķi – līdz 2020.gadam panākt, ka 40% no kopējā enerģijas patēriņa apjoma veido atjaunojamie energoresursi. Eiropas Savienībā jaunu ēku būvniecības un esošo ēku renovācijas jomas ilgtermiņa mērķi ir:
• paaugstināt ēku energoefektivitāti, tuvojoties nulles enerģijas patēriņa ēkas rādītājiem;
• palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēku enerģijas patēriņa segšanai;
• samazināt CO2 emisijas.

Enerģijas patēriņa samazināšana ēku izmantošanas laikā un atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas patēriņa nodrošināšanai ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai samazinātu ēku augstā enerģijas patēriņa ietekmi uz apkārtējo vidi un mazinātu negatīvās klimata izmaiņas, uzlabotu energoapgādes drošību, konkurētspēju un saglabātu zemas enerģijas cenas.
Lai apgūtu Latvijas ēkām raksturīgo augsto energoefektivitātes potenciālu un sasniegtu izvirzītos mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, būtisks priekšnoteikums ir būvniecības nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšana. Lai ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski pamatoti, augsta būvniecības kvalitāte renovācijas un būvniecības projektos ir viens no svarīgākajiem faktoriem.

Projekta mērķis. Projekta “Build up Skills – Latvia” mērķis ir izstrādāt vadlīnijas un rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšanai, kas ļautu veiksmīgi izmantot atjaunojamos energoresursus un sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to renovācijas un būvniecības.

Projekta aktivitātes. Projektā paredzētas vairākas aktivitātes, no kurām svarīgākās ir:
• Esošās situācijas analīze ar mērķi identificēt un raksturot nepieciešamo prasmju līmeni strādājošajiem, lai būvniecības sektors palīdzētu sasniegt 2020. gadam izvirzītos mērķus;
• Izveidot vienotu platformu, lai apvienotu visas atbildīgās un ieinteresētās puses energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un kvalifikācijas celšanai;
• Izstrādāt vadlīnijas un rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai.
• Izstrādāto vadlīniju un rīcības plāna izvērtēšana nacionālā un reģionālā līmenī;
• Pārņemt labāko praksi un dalīties pieredzē ar citām ES dalībvalstīm energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jautājumu risināšanā ēkās.

Plānotie rezultāti.

1. Tiks izstrādātas vadlīnijas un rīcības plāns energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai, kas ļaus veiksmīgi izmantot atjaunojamos energoresursu un sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to renovācijas un/vai būvniecības.
2. Tiks izveidota vienota platforma ieinteresēto pušu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un kvalifikācijas celšanai.
3. Tiks veicināta zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanās, kas ļaus Latvijai sasniegt 2020. gadam izvirzītos mērķus energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai ēkās.
4. Tiks veicināta politiķu un lēmumu pieņēmēju izpratne par energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēkās.

Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions.
Sadarbības partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība, Latvijas Vides investīciju fonds un Latvijas Būvnieku asociācija.

Projekts tiek īstenots programmas „Saprātīga Enerģija Eiropai” ietvaros.

Projekta kopējais budžets ir 186 108 EUR.

Īstenošanas ilgums – 18 mēneši. Īstenošanas laiks – 2011.gada 22.novembris – 2013.gada 21.maijs.

Kontaktinformācija:
Agris Kamenders, projekta vadītājs, Rīgas Plānošanas reģions, e-pasts: agris.kamenders@rtu.lv; tālr. +37129145442; www.rpr.gov.lv

.

--> -->