pirmdien , 15 aprīlis 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

 

MĒRĶIS: Jebkuras profesijas būtiska iezīme ir tās pārstāvju atbildība par to personu interesēm, kurām tie kalpo. Latvijas Būvnieku asociācijas asociētiem biedriem (turpmāk tekstā – asociācijas biedri) un administrācijas darbiniekiem jāievēro augstas uzvedības normas, lai efektīvi īstenotu šo pienākumu. Asociācijas biedri un administrācijas darbinieki pieņem šo Latvijas Būvnieku asociācijas asociēto biedru un administrācijas Ētikas kodeksu.

 

LIETOJAMĪBA: Šis Ētikas kodekss attiecas uz visiem asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem. Piederība pie Latvijas Būvnieku asociācijas ir brīvas gribas izpausme. Īstenojot to, asociētie biedri un administrācijas darbinieki kā obligātu priekšnoteikumu pieņem pašdisciplīnu, kas sniedzas pāri jebkādām likumu un noteikumu prasībām.

 

Šajā Ētikas kodeksā atspoguļotās uzvedības normas nosaka tos pamatprincipus, kas jāievēro sava darba praksē. Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem būtu jāsaprot , ka šo principu piemērošanā nepieciešams viņu individuālais spriedums.

 

Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem Latvijas Būvnieku asociācijas un asociācijas biedra nosaukums jālieto apdomīgi un ar cieņu, pilnībā apzinoties tā nozīmi. Šis nosaukums jālieto arī saskaņā ar visām Latvijas Republikas  likumdošanā noteiktajām prasībām.

 

Asociācijas biedri un administrācijas darbinieki, kuri saskaņā ar Latvijas Būvnieku asociācijas Ētikas komisijas ierosinājumu un Latvijas Būvnieku asociācijas valdes lēmumu ir pārkāpuši Ētikas kodeksā noteiktās uzvedības normas, tiks izslēgti no asociācijas biedru vidus. Administrācijas darbinieki, par kuriem ir pieņemts līdzīgs lēmums, tiks atbrīvoti no darba.

 

LAI VEICINĀTU ĒTIKAS KODEKSA IEVĒROŠANU: Asociēto biedru uzņēmumu vadītāji (administrācijai – asociācijas prezidents) nodrošina:

 • Darbinieku līdztiesīgu nodarbinātību, nepieļaujot diskrimināciju atkarībā no izcelsmes, dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases, nacionālās piederības, attieksmes pret reliģiju un seksuālās orientācijas;
 • Veicamajām funkcijām atbilstošus un drošus darba apstākļus;
 • Iespēju attīstīt katra darbinieka profesionālās spējas un iemaņas;
 • Skaidri un nepārprotami formulētus katra darbinieka amata pienākumus;
 • Darbinieku korektu savstarpējo attieksmi;
 • Darbinieku motivētu, ieinterisētu un radošu attieksmi pret veicamo darbu.

 

UZVEDĪBAS NORMAS:

 • Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem savi pienākumi un uzdevumi jāveic godīgi, objektīvi un uzcītīgi;
 • Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem jāpauž lojalitāte visos jautājumos, kas attiecas uz viņu uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm vai jebkurām personām, kam viņi sniedz savus pakalpojumus;
 • Asociācijas biedri un administrācijas darbinieki nedrīkst apzināti iesaistīties darbībās, kas ir kompromitējošas viņu profesijai, uzņēmumam, organizācijai, iestādei vai Latvijas Būvnieku asociācijai;
 • Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem jāatturas no iesaistīšanās jebkādās darbībās, kas varētu būt pretrunā  ar viņu uzņēmuma, organizācijas, iestādes interesēm vai kas varētu kavēt viņu uzdevumu un pienākumu objektīvu izpildi;
 •  Asociācijas biedri un administrācijas darbinieki no sava uzņēmuma, iestādes, organizācijas darbinieka, klienta, pircēja, piegādātāja vai biznesa partnera nedrīgst pieņemt nekādas vērtīgas dāvanas, kas varētu ietekmēt vai ko varētu uzskatīt par tādām, kas varētu ietekmēt viņu profesionālo spriedumu;
 • Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem jāuzņemas tikai tādi pakalpojumi, kurus viņi var sniegt profesionālā līmenī;
 • Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem jāizvēlas piemēroti līdzekļi, lai varētu darboties saskaņā un atbilstoši profesionālās darbības normām, noteikumiem un prasībām;
 • Savas darbības gaitā iegūtās informācijas izmantošanā asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem jābūt piesardzīgiem. Viņi nedrīgst izmantot konfidenciālu informāciju jebkāda personīgā labuma gūšanai vai pretēji likumā noteiktām prasībām, vai nodarot zaudējumus viņu uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm vai jebkurām personām, kam viņi sniedz savus pakalpojumus;
 • Asociācijas biedru pienākums rādīt priekšzīmi, laikā sniedzot Latvijas Būvnieku asociācijai asociācijas direkcijas lūgtās ziņas un informāciju, godīgi un savlaicīgi maksājot noteiktās biedru naudas un izpildot citas savstapējās saistības;
 • Ziņojot vai sniedzot savstarpēju informāciju, par savu darbību, darba rezultātiem, tai jābūt pilnīgai un precīzai, lai neradītu nepareizu priekštatu asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem;
 • Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem nepārtraukti jāpaaugstina sava kvalifikācija un jāuzlabo savu sniegto pakalpojumu efektivitāte un kvalitāte;
 • Asociācijas biedru un administrācijas darbinieku līdzdalība politikā kā privātpersonām nedrīkst kaitēt pienākumu pildīšanai un ietekmēt lēmumu pieņemšanu;
 • Veicot savu profesionālo darbību asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem vienmēr jāievēro savs pienākums saglabāt Latvijas Būvnieku asociācijas pasludinātās augstās kompetences, morāles un cieņas normas. Asociācijas biedriem un administrācijas darbiniekiem jāievēro Statūti un jāatbalsta Latvijas Būvnieku asociācijas mērķi.

 

.

--> -->